วันพุธ ที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๘.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช ๒๕๖๕
ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าและเสด็จพระราชด าเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
กับทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ
ปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชด าเนินถึงปฐมบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้
ส่วนพระองค์และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
ถวายราชสักการะ ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ
เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปราสาทพระเทพบิดร
พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชด าเนินถึงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชด าเนินไปที่ฐานชุกชี ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
ท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้า
ธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งที่หน้าธรรมาสน์ศิลา จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถ ฯ ไปยังปราสาท
พระเทพบิดร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อย ทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารอง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ
ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ
ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เสร็จแล้ว เสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิดร
ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต