วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสครองราชย์ ปีที่ ๕๐ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ ๕/๑๐๒๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงฟังการบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตร
กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน อาทิ การแปรรูปอาหาร
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก และผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การประมง
การปลูกพืชผัก และการปศุสัตว์ กิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด
และกิจกรรมการส่งเสริมรักการอ่าน โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ในพระอุปถัมภ์ ฯ
เวลา ๑๒.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๖/๑๐๒๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ในการนี้ ทรงฟังการบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐาน
และผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน กิจกรรมการฝึกอาชีพนักเรียน อาทิ การทำที่รองแก้วจากกก และการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม
ห้องพยาบาล กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกพืช และการเก็บเมล็ดพันธุ์ผัก
กิจกรรมประมง กิจกรรมปศุสัตว์ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง
เวลา ๑๒.๔๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทรงบรรยาย หัวข้อเรื่อง “มะเร็งวิทยา” (Oncology) พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๔
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

/ เวลา ๑๔.๑๕ น. …

 

– ๒ –

เวลา ๑๔.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระราชสิทธิวิมล โกศลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร