วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันนี้ เวลา ๑๘.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำ สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต (Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet)นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา และ โลก จุมเตียว ดร.ปึช จันทมนนี ฮุน มาแนต (Lok Chumteav Dr.Pich Chanmony Hun Manet) ภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ในฐานะแขกของรัฐบาล
ในโอกาสนี้ นางพักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
ปัจจุบัน ราชอาณาจักรกัมพูชามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ พระประมุขพระองค์ปัจจุบัน คือ พระบาทสมเด็จ
พระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี และมี สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต เป็นนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย
และราชอาณาจักรกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งในระดับรัฐบาลและผู้นำรัฐบาลทั้งสองฝ่าย มีความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง และมีการดำเนินการในความร่วมมือที่สำคัญด้านต่าง ๆ
ที่ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและแนบแน่นยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทย ยังได้เสด็จ
พระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชนชาวกัมพูชาอีกหลายครั้ง กับพระราชทานโครงการความช่วยเหลือ
ด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา และด้านการสาธารณสุข เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกัมพูชา โดยเฉพาะหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา
เวลา ๐๗.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๐.๒๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์” ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “พุทธญาณรังสี มหาทานบารมี ประชานาคูสามัคคีอนุสรณ์” ณ โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

/ อนึ่ง …

– ๒ –

อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๕๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการ
ทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ ๗ และโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทหารพันธุ์ดีที่มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนา
พันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกองพลทหารราบที่ ๗ ดำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๖๑
จนถึงปัจจุบันสามารถถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร ด้านการปลูกผักปลอดภัย ให้กำลังพลได้ฝึกปฏิบัติจริง
เพื่อนำประสบการณ์ไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการ และขยายผลไปยังชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้ง
โครงการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล เป็นแหล่งศึกษาดูงานเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ การอนุรักษ์พันธุ์ การดูแลจัดการ
และขยายพันธุ์ไม้ผลของไทย ในการนี้ พระราชทานชื่อฝรั่งพันธุ์ลูกผสม ที่ผ่านการทดสอบขั้นตอนการปรับปรุง
พันธุ์ไม้ผลว่า “พันธุ์ดกงาม” ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาจะดำเนินการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตรต่อไป
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมพืช เนื่องจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ผัก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการเก็บรักษาพันธุกรรม
พืชต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีพระราชดำรัสให้จัดหาพื้นที่เพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมพืช โดยกองทัพ
ภาคที่ ๓ สนับสนุนพื้นที่ในการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และกองพลทหารราบที่ ๗ ในโอกาสนี้ ทรงเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมพันธุ์ “ของขวัญ” ซึ่งเป็นผักกาดหอมพันธุ์ใหม่ที่ได้พระราชทานชื่อ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในการนี้ พระราชทานชื่อ
พันธุ์ผักกาดหอมพันธุ์ใหม่ จำนวน ๓ พันธุ์ ได้แก่ ผักกาดหอม กลุ่มผักกาดหอมห่อ พระราชทานชื่อว่า “สลัดคนดี” ผักกาดหอม กลุ่มฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์ก พระราชทานชื่อว่า “สลัดรสดี” และผักกาดหอม กลุ่มกรีนโอ๊ค พระราชทาน
ชื่อว่า “สลัดขายดี” เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ผักของทหารพันธุ์ดี
กองพลทหารราบที่ ๗ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร