วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๔.๔๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๔ จังหวัดราชบุรี หลังใหม่ ณ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๖๑๓๕ อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เวลา ๑๕.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดงานฉลองครบ ๔๘ ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เวลา ๑๖.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน การปลูกฝังให้เยาวชนมีความสนใจในการกีฬาจะช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติดและการติดเกม นอกจากนั้นปัจจุบันกีฬายังเป็นอาชีพที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้ การจะประสบความสาเร็จได้ ความอดทนและความมีวินัยของนักกีฬายังไม่เพียงพอ จะต้องมีครูผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถสูงด้วย ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้ มิได้เป็นเพียงหลักฐานที่แสดงความรู้ความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาที่แต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนมาเท่านั้น แต่ยังบ่งบอกว่าทุกคนเป็นผู้มีสติปัญญาความสามารถ ที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ตามศักยภาพและความถนัดของตนด้วย บัณฑิตทั้งหลายจึงควรจะได้ตั้งใจพยายาม นาความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบกิจการงานให้สาเร็จผล พร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และสร้างสมประสบการณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น ถ้าทาได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะสามารถรับภาระหน้าที่อันสาคัญ ในการออกไปเป็นผู้นาด้านการพัฒนาการกีฬาเสริมสร้างสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ เพื่อให้ประชากรในบ้านเมืองเราเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถร่วมกันพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญยั่งยืนได้สืบไป
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ., ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร