วันพุธ ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำ คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และคณะกรรมการกาชาด ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจำหน่ายสลากกาชาดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะ นำ คณะผู้บริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และบริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานครบรอบ ๑๐ ปี การดำเนินงาน
ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด และร่วมออกร้าน
กาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พันเอกหญิง ศิริวรรณ มั่นศุข ผู้อำนวยการกองพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
และประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๓ นำ คณะผู้บริหารชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี ๒๕๖๓
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมของชมรมพยาบาลสี่เหล่า
ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– คุณหญิงตรึงใจ อิฐรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และผู้พยากรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดพยากรณ์ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และในโอกาสนี้
ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ด้วย
เวลา ๑๓.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า
โรงเรียนเตรียมทหาร นำ คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท
ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

/นายกิตติพงษ์…

– ๒ –

– นายกิตติพงษ์ เดชะอำไพ นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร นำ ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
อำนวยการทั่วไป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมราชกรีฑาสโมสร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางรัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ รองประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
พร้อมครอบครัวจิราธิวัฒน์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
– นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
นำ นางกาญจนา เชื่อมไมตรีสกุล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด
ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
เวลา ๑๓.๑๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงหล่อพระพุทธศตวรรษบุญบารมี
ณ วัดธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และเยี่ยมเยียนโต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และราษฎร ณ มัสยิดกลาง
ประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร