วันพุธ ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564

วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๘  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๕๗  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

–  นายนิธิ  สถาปิตานนท์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
ซึ่งเป็นเงินของท่านผู้หญิงอิศรา  บุรณศิริ สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

–  นายเอกชัย  ยังวาณิช รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสสตีล
เพื่อพระราชทานแก่กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

–  นายไพฑูรย์  จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นำ คณะผู้บริหาร
และคณะครูของโรงเรียน ฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบถวายบังคมลา เพื่อความเป็นสิริมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย

–  นายเควิน  ฉ็อก (Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ในโอกาสนี้ นางหลาว  ฮุย ชิง (Mrs. Low Hui Ching) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้า

ทูลละอองพระบาทด้วย