วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดโครงการ “คณะสงฆ์ช่วยวัดสงเคราะห์พระ ช่วยโรงเรียนสงเคราะห์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕” สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสนี้ พระภิกษุ และนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะและการบรรยายธรรม ร่วมเข้าเฝ้า และเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ และเงินวันเปิดงานกาชาด
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย และนายกสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะกรรมการสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อป (OTOP) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. คณะกรรมการสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อป (OTOP) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายวุฒิ เทศน์อรรถภาคย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ
การกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ และผู้สนับสนุน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์ อัศววิรุฬหการ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผักดอง พริกไทยดอง พริกชี้ฟ้าดอง ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
/ เวลา …
– ๒ –

เวลา ๑๔.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายดุสิต ปิยะทัต นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ และคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปี ๒๕๕๔ หมู่เสือ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย นำ ผู้ชนะเลิศการประกวดการอ่านอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบรลล์แห่งชาติ
และผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอด ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระธรรมวชิราภรณ์ สุนทรปริยัตโยดม วิกรมธรรมธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระธรรมวชิรเวที ศรีพิพัฒนโกศล โสภณภาวนานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
ณ วัดดุสิดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร