วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพระราชทาน
แก่ครอบครัว นางสันธิยา บรรลังกุล ที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๓๕๐ ถุง ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ณ บ้านเลขที่ ๑๐๐๒ หมู่ที่ ๔ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ