วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ  ที่  ๘  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๗
วันนี้  เวลา  ๑๕.๐๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายเทพรัตน์  เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำ คณะผู้บริหาร และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายวิชัย  ไทยถาวร รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรนำโชคในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง อรพรรณ  มาตังคสมบัติ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ คณะผู้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางจันทร์ประภา  วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ
นางยาใจ  วิภาตะพันธุ์ ภริยาของ พลเอก อาวุธ  วิภาตะพันธุ์ อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึก ครบ ๑๐๘ ปี โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เพื่อพระราชทานแก่สภากาชาดไทย สำหรับนำไปเป็นของที่ระลึกมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย
– รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฉัตรประอร  งามอุโฆษ กรรมการบริหารและเลขานุการ
มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้บริหาร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี
– นางสายสม  วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ นางธนพร  ฟักเขียว
ประธานบริหารนิตยสารฮาว (HOWE) พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานกาลาดินเนอร์ “ฮาว อะวอร์ดส์ ๒๐๒๒” (HOWE AWARDS 2022)
เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน
– นายสกนธ์  อึ่งสร้อยทอง ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ นำ คณะกรรมการโรตารี ภาค 3330 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม “สุพรรณ – เขาใหญ่ 3330RI แรลลี่” ครั้งที่ ๑ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสุภกัญญา  ชวนิชย์ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี นำ คณะครูโรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗
/- ดาตุกโจจี …
– ๒ –
– ดาตุกโจจี  แซมูเอล (Datuk Jojie Samuel) เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ ดาตินแคเทอรีนา คริสทีน เชอร์เรียน (Datin Catherina Christine Cherrian)
ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในการนี้ เอกอัครราชทูต ฯ นำ คณะผู้จัดงาน “ดิ อินออกูรัล แอมบาสซาเดอร์ส บอลล์
ไทยแลนด์ ๒๐๒๔” (The Inaugural Ambassadors’ Ball Thailand 2024) เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย   ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย ประธานกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยกรรมการแผนกแพทยศาสตร์ ฯ นำ นายแพทย์กรกฤษณ์  อิ่มวัฒนา
ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในหลักสูตรฝึกอบรมจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข (CPEP Postdoctoral Fellowship in Medical and Public Health Microbiology) ณ โรงพยาบาลเท็กซัสสำหรับเด็กในสังกัด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ (Texas Children’s Hospital / Baylor College of Medicine) สหรัฐอเมริกา