วันพุธ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๘ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก
ณ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ จากนั้น
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑ คู่
กับทรงปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำ และเต่า
เวลา ๑๐.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่ม
กันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๑๖๐ คน นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการสมวัย
ไม่พบภาวะคอพอก และปลอดโรคไข้มาลาเรีย ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบท่อส่งน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน ฯ ในปี ๒๕๖๔ ก่อนจะเชื่อมต่อจากแนวท่อส่งน้ำหลัก
เพื่อส่งน้ำไปเติมให้สระเก็บน้ำภายในโรงเรียนทั้ง ๒ แห่ง เมื่อแล้วเสร็จ คาดว่าโรงเรียนและประชาชนบริเวณใกล้เคียง จะมีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร เพียงพอตลอดทั้งปี ในการนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุด ห้องพยาบาล และโครงการฝึกอาชีพ พร้อมทอดพระเนตรโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งมีการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ สำหรับนำไปประกอบอาหารกลางวัน โดยจำหน่าย
ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ ซึ่งโครงการประสบผลสำเร็จ ปัจจุบันได้ขยายความรู้สู่ชุมชน โดยจัดตั้งเป็นโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มีกิจกรรมที่ขยายสู่ชุมชน เช่น การปลูกพืชผักหมุนเวียนแบบปลอดสารพิษและการเลี้ยงไก่ไข่ นอกจากนี้ ได้พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตร อาทิ การทำนาข้าว ซึ่งเป็นการดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านการปลูกข้าวในโรงเรียน ฯ เพื่อเป็นอาหารกลางวัน ปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ๘ คน และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ
ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ๑๘ คน ซึ่งปัจจุบัน บางรายได้ปฏิบัติงานเป็นครู ตชด. ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด

/สมควรแก่เวลา …

– ๒ –

สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ รายการ “โฟลอิง แพสเชินส์ ออฟ ไพรด์” (Flowing Passions of Pride) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร