วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565

วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๐.๑๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่