วันพุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางวีณา อติกานต์กุล เจ้าของร้านสายชล อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายทองม้วนไส้หมูหย็อง
ของร้านสายชล จังหวัดชลบุรี รอบการกุศล ในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๕๑ ปี พระปัญญาวิสุทธิโมลี
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงาม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
ทองม้วนไส้หมูหย็อง ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ หัวหน้าหมู่วัว วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐
นำ คณะกรรมการนักศึกษาหมู่วัว วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นางสาวชไมพร ปภัสร์พงษ์ กรรมการบริหาร บริษัท สื่อสากล จำกัด นำ คณะกรรมการมูลนิธิ
“ลมหายใจไร้มลทิน” และเยาวชนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายนท นิ่มสมบุญ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำ คณะผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี ๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นางสาวศุภลักษ์ สุวัตถิ อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่า
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ ๙ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากวังสระปทุม ไปพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ ๑ และประกาศนียบัตร
กำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
/สมเด็จ…

 

– ๒ –

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๔๘ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย