วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ ที่  ๙  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๔.๕๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จออก ณ วังสระปทุม  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางอมรา  อินทวงศ์  กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท  ดังนี้
๑. คณะผู้บริหารบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ปี การก่อตั้ง
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

๒. นางเนาวรัตน์  คงวิเชียรวัฒน์ สมาชิกครอบครัวนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ ๖๐ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

– นางชลิดา  อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย  ต่อจากนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์  อัศววิรุฬหการ ประธานกรรมการแผนกอักษรศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

– นางสาวมนสิชา  เอกปิยะพรชัย ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๕๗
ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอเชียศึกษา ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา และได้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

– นางสาวอนิมมาล  เล็กสวัสดิ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๕๘

ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการแปลสื่อโสตทัศน์ วิชาการแปลและการศึกษาด้านภาษา ที่มหาวิทยาลัยปุมเปว ฟาบรา ราชอาณาจักรสเปน และได้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– นายภูริทัต  หงษ์วิวัฒน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕

เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น สาธารณรัฐประชาชนจีน             และศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านการตรวจชำระคัมภีร์ต้นฉบับ สาขาการศึกษาศาสนา ศิลปะ และประวัติศาสตร์เอเชีย ณ ศูนย์วิจัยด้านมนุษยศาสตร์แห่งชาติแห่งมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น สาธารณรัฐประชาชนจีน