วันพุธ ที่19 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันพุธ ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปในพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรี
ราเมศร์ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรี
ราเมศร์ (เขาน้อย) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เวลา ๑๖.๕๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดงาน
นิทรรศการโพสพาญชลี : คุณพระแม่โพศรีเทวนารีแห่งนาข้าว ณ หอศิลป์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี
“ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย – วชิราวุธวิทยาลัย” ประจำปี ๒๕๖๑ และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมที่ชนะเลิศ
การแข่งขัน ฯ ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอโคกสูง และหอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหินตั้ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทิไลป้า และหอประชุมโรงเรียน
บ้านกองม่องทะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ไปยังพระธาตุเหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทรงพระสุหร่ายพระพุทธสิรินาคมุนินทร์
พระพุทธรูปปางนาคปรก ซึ่งสำนักงาน กปร. ร่วมกับริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด มหาชน กรมป่าไม้
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน จัดสร้างขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และราษฎรอำเภอแม่สอด รวมทั้งเป็นที่
สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ และพระราชทาน

/พระราชานุญาต…

– ๒ –

พระราชานุญาตให้จารึกพระนามาภิไธย ส.ธ. ประดิษฐานบนฐานผ้าทิพย์ จากนั้น ทรงติดตามความก้าวหน้า
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณด้านนอก
องค์พระธาตุ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ฯ
เวลา ๐๙.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทรงติดตามการดำเนิน
โครงการตามพระราชดำริ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๗ เพื่อสนองพระราชดำริในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๑๒๓ คน
มีปราชญ์ชาวบ้านช่วยสอนการทอผ้า และทำเครื่องจักสาน ด้านการเรียนการสอนมีการสอนสะกดคำ
วิชาภาษาไทย ช่วยให้เด็กฝึกพูดและฟังภาษาไทยได้ดีขึ้น สื่อสารและเรียนรู้วิชาการต่าง ๆ ได้เข้าใจมากขึ้น
ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สามารถขยายผลสู่ชุมชน นอกจากนี้ ยังขยายพื้นที่ทำแปลงเกษตร
ให้มีผลผลิตพอบริโภคตลอดปี
เวลา ๑๒.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเป็นครั้งที่ ๖ พบว่ามีพัฒนาการดีในหลายด้าน สร้างโอกาสทางการ
ศึกษา ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๑๕๒ คน ทุกคนสามารถพูดและสื่อสารภาษาไทยดี นอกจากจะเน้นทักษะวิชาการ และการส่งเสริม
อาชีพแล้ว ยังเน้นการเรียนรู้วัฒนธรมท้องถิ่น วัฒนธรรมประดับประเทศ และวัฒนธรรมสากล โอกาสนี้
ทอดพระเนตการดำเนินงานต่าง ๆ อาทิ การเรียนการสอน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ฝึกให้
นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์ถ่ายทอดความรู้และแนะนำโครงการ ฯ
เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านพะตี้หม่อโจ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เริ่มจัดการศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เคยออกนอกหมู่บ้าน เพราะการเดินทางลำบาก เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านจึงเลือกที่จะ
ศึกษานอกระบบ และศึกษาตามอัธยาศัย ปัจจุบันมีถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการขยายโอกาสให้เด็ก
เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้แบบบูรณาการ ทั้งด้านวิชาการ และทักษะอาชีพ
ได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ผู้สูงอายุที่ไม่เคยพูดภาษาไทย ก็สามารถฟังและ
พูดภาษาไทยได้มากขึ้น ได้เรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ ฝึกทำแปลงเกษตร เลี้ยงสัตว์ และเข้าร่วมกิจกรรม
สร้างป่าสร้างรายได้ ทำให้ชุมชนมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น มีฝายชะลอน้ำ ทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชเศรษฐกิจ
มีพ่อค้ามารับซื้อถึงหมู่บ้าน สร้างรายได้แก่สมาชิก ราษฎรชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดาร ฟังและพูดภาษาไทย
ได้มากขึ้นทำให้สื่อสารเข้าใจตรงกัน ได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขอนามัย การประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่า
ได้อย่างยั่งยืน ทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นกว่าเดิม สมควรแกเวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม
ณ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก