วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางวรรณวิมล สุวรรณอัตถ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการ
กองทัพไทย นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคม ฯ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และ
ในโอกาสนี้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุง
สภากาชาดไทย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเบญจวรรณ สิทธิสาท
นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และในโอกาสนี้ ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย เสร็จแล้ว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม นำ คณะกรรมการร้านสำนักงานปลัด
กระทรวงกลาโหม และสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า ทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นำ คณะกรรมการร้านกระทรวงการคลัง
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และเพื่อใช้ในการจัดหาและบำรุงรักษาเครื่องใช้ประจำสำนักงานของกองงาน
ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก นำ คณะกรรมการจัดงานออกร้านกองทัพบก
ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย – นางปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำ คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ คณะกรรมการกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

/- นายพัฒน์พงศ์ …..

– ๒ –

– นายพัฒน์พงศ์ จิตต์กุศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด แมชชินเนอรี่ จำกัด นำ
คุณหญิงนงเยาว์ จิตต์กุศล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนา
– พลตำรวจเอก พิชิต และรองศาสตราจารย์สุปรียา ควรเดชะคุปต์ ภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังจากเกษียณอายุราชการ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– พลเอก ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก นำ คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า และศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ครั้งที่ ๘ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– พลตรีหญิง เบญจมาศ บุญรับพายัพ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และประธาน กรรมการมูลนิธิวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นำ คณะผู้บริหารมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการรับบริจาคในการจัดการแข่งขันแรลลีการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำ นายพรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และ
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานการดำเนินงานของโรงพยาบาล ฯ ประจำปี ๒๕๕๙
– นายเอกชัย ยังวาณิช รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท
เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายผลิตภัณฑ์เครื่องครัว เพื่อพระราชทานแก่กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร – นายทรงสมรรถ จันทร์เทพ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำ เยาวชนที่ชนะการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงโหรี” ประเภทบรรเลง เดี่ยวเครื่องดนตรี และขับร้องเพลงไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล
เวลา ๐๙.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ
ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นำ นายมิจิโนบุ ซึงาตะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ เยาวชนผู้ชนะเลิศ

/การประกวด …..

– ๓ –

การประกวดวาดภาพระบายสีโตโยต้ารถยนต์ในฝัน (Toyota Dream Car Art Contest) ประจำปี ๒๕๖๐
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหารบริษัท ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๔.๑๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการร่วม โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท และโรงพยาบาลเปาโล
เมโมเรียล ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดนิทรรศการโครงการ “น้อมรำลึก องค์อัครศิลปิน” เพื่อร่วมถวายความอาลัยต่อการสวรรคต และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลา
ว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๕๒ น. สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๗๗ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเอกวาดอร์
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ