วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๖.๐๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการจิตอาสาป้องกันเอดส์ เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ครั้งที่ ๘ ณ โรงเรียนบ้านลาดวิทยา อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๙ น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ไปทรงเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล” ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๒๑.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๕๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว
โครงการฟาร์มตัวอย่าง ฯ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานถุงยังชีพ
แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา