วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๘.๓๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๐๘.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมภูมิภาคระดับสูงว่าด้วยระบบอาหารอย่างยั่งยืน
เพื่ออาหารสุขภาพและโภชนาการที่ดี ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๑๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล
กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นำ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตามลำดับดังนี้
– นายสุวิทย์ วงศ์วรกุล และครอบครัว ในนามคณะบริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกุล
– นางสมคิด ยศมาดี และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกุล
– นายประเสริฐ บุญรัตน์ และคณะ ในนามบริษัท เวิลด์ แทร็คเตอร์ (๑๙๙๖) จำกัด
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกุล
– นายสมเกียรติ รัตนะ และคณะ ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาโชคชัย
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกุล ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
เวลา ๑๗.๒๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “มุสลิมไทยแฟร์” ครั้งที่ ๓ ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบัน
พระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง ประชาธิปไตยไทย : ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง
และสิ่งที่อยากเห็น กับทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

/ในโอกาสนี้…

– ๒ –

ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระดำรัส ความว่า
หลักการสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นมีความสำคัญอย่างมาก เพราะหากมีกฎหมาย กระบวนการใช้อำนาจรัฐ หรือการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืน ขัด หรือแย้งกับหลักแห่งประชาธิปไตยแล้ว
ย่อมก่อให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด ที่จะร่วมกัน
คิดอ่านเพื่อนำพาประเทศของเราให้ผ่านพ้นปัญหา ไปสู่สิ่งที่คาดหวังและต้องการให้เกิดขึ้นในสังคม
การเมืองไทย การที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น ให้นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
มาร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่ง หวังว่าการประชุมครั้งนี้
จะได้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ซึ่งมีผลให้ประเทศของเรามีความเจริญรุ่งเรือง และประชาชนมีความวัฒนาผาสุกอย่างแท้จริง ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
เวลา ๑๕.๑๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดงาน
“ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ครั้งที่ ๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาการเปรียญ
วัดกระทุ่มยอดน้ำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๓.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๗.๓๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๓ กองพลบินที่ ๒
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรการทำงาน
ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โปรดให้ไปตรวจรักษา
ผู้เจ็บป่วย ณ โรงเรียนนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กับทรงเยี่ยมราษฎร
และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ออกหน่วยตรวจรักษาประชาชนร่วมกับ
หน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีผู้มารับบริการตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก

/โดยโรคที่พบมาก…

– ๓ –

โดยโรคที่พบมากคือ โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ป่วยที่นำเฝ้าเพื่อทรงพิจารณาวินิจฉัยโรค
ร่วมกับคณะแพทย์ ซึ่งป่วยเป็นโรคไส้เลื่อน ได้พระราชทานค่าใช้จ่ายในครอบครัวเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจพร้อมทั้งส่งตัวเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรค และรักษาต่อเนื่องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในโอกาสนี้
ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ กับพระราชทานของเล่น กระปุกออมสิน แก่เด็กอย่างทั่วถึง สมควรแก่เวลา
จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จกลับ