วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๐.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๖๔ เสด็จพระราชดำเนิน
เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ความสะดวก ครั้งที่ ๑๒ ณ นครเซี่ยงไฮ้ โอกาสนี้ จะพระราชทานรางวัลแก่ทีมนักศึกษาที่ชนะการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรสถาบันและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันพลาสมาฟิสิกส์ พิพิธภัณฑ์ออโรรา
และศูนย์โปรตอนและไอออนหนักแห่งเซี่ยงไฮ้
เวลา ๐๗.๓๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ วังเทเวศร์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เสร็จแล้ว
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง ไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค
ทรงปล่อยนก และพันธุ์สัตว์น้ำ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ วังเทเวศร์ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑