วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนหน้า อำเภอบางสะพาน
ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไป
ทรงเป็นประธานพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฮาเวียร์ เบกเกอร์
มาร์แชล (Mr. Javier Becker Marshall) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย และดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะทูต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางอานา เรคีนา กอนซาเลซ โมลีนา (Mrs. Ana Regina Gonzalez Molina)
ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือกแก่เอกอัครราชทูต ฯ ในโอกาสดังกล่าวด้วย
เวลา ๒๑.๐๐ น. น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด และคณะผู้บริหารศาลปกครอง นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ ๖ และหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ ๓ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะกับรับพระราชทานพระราโชวาท
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้สำเร็จการศึกษา
อบรมหลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง และหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน คงจะทราบทั่วกันว่า การปกครอง
ที่ดี ที่ถูกต้องเป็นธรรม มีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความผาสุกมั่นคงให้แก่ประเทศชาติและประชาชน
ด้วยเหตุนี้ ทางราชการจึงจัดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความรอบรู้
ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองอย่างกว้างขวางทั่วถึง และมีความเข้าใจในการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดีอย่างถูกต้องตรงกัน อันจะช่วยให้สามารถปฏิบัติบริหารงานในหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกันได้ทุกฝ่าย และทุกหน่วยงาน จึงขอให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรมแล้ว ได้ตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงาน
ทุกอย่างให้เต็มกำลังความรู้ความสามารถ โดยยึดมั่นในหลักการที่ถูก ในแบบแผนที่ชอบ และในประโยชน์
ที่เป็นธรรม เพื่อให้การปกครองในบ้านเมืองเราดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยังประโยชน์
คือยังความผาสุกมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติประชาชนได้แท้จริง

/ในวันเดียวกันนั้น…

– ๒ –

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประทับ เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยม และพระราชทานสิ่งของแก่ราษฎร ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ บ้านเหล่ามะละกอ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในการนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ที่เฝ้าถวายเงินสมทบทุน และสนับสนุน กิจกรรมของหน่วยแพทย์ พอ.สว. พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ อนุกรรมการ และเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ พระราชทานสิ่งของต่าง ๆ แก่ผู้ใหญ่บ้าน ครู และผู้สูงอายุ ต่อจากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย เมื่อเจ็บป่วยไปรับการบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองวัวดำ และโรงพยาบาลปากท่อ จากนั้น ทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. กับหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย มีผู้ไปรับบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน ๑๔๓ คน และตรวจรักษาด้านทันตกรรม มีผู้ป่วยที่ส่งต่อไปรับการรักษาตามโรงพยาบาลในจังหวัด และส่วนกลาง จำนวน ๕ คน มีผู้มารับบริการปรึกษาสัตว์เลี้ยงจากสัตวแพทย์อาสา จุฬาภรณ์ ซึ่งร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด จำนวน ๒๙ คน มีผู้ป่วยที่นำเฝ้าเพื่อทรงพิจารณาวินิจฉัยโรคร่วมกับ คณะแพทย์ จำนวน ๕ คน ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในโพรงมดลูก มีก้อนที่เต้านม โรคผิวหนังเรื้อรังและโรคหัวใจ ทั้งนี้ โปรดพระราชทานเงินเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว และทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดราชบุรี เฝ้า ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ ๑๗ เมื่อปี ๒๕๑๒ ปัจจุบัน มีสมาชิก พอ.สว. จำนวน ๒,๑๑๕ คน