วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ณ อาคารอเนกประสงค์มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีสังเวยพระป้าย
เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย ไปยังโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการรักษา
แพะสายพันธุ์แท้ และผลิตแพะสายพันธุ์ผสม ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินงาน
สนองพระราชดำริในการเพาะเลี้ยงแพะเพื่อขยายพันธุ์ให้แก่ราษฎร โดยได้ดำเนินการศึกษาการใช้ใบและ
เมล็ดปาล์มน้ำมันเป็นอาหารแพะในพื้นที่อากาศร้อนชื้น พบว่าสามารถใช้ใบและเมล็ดปาล์มน้ำมันเลี้ยงแพะได้ โดยเสริมด้วยอาหารเหลวเพื่อให้แพะแข็งแรงและมีอัตราการเจริญเติบโตดี นอกจากนี้ยังพบปัญหาการเกิดโรคในแพะที่นำไปเลี้ยงภายนอกพื้นที่โครงการ ฯ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบชนิดของเชื้อที่ก่อโรค
และโรยปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรคในแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล รวมถึงนำแพะออกไปเลี้ยงในพื้นที่ภายนอกเพื่อควบคุมปริมาณการเลี้ยงในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ฯ ไม่ให้มากเกินไป โดยในปี ๒๕๖๑ มีแพะที่พร้อมพระราชทาน เป็นพันธุ์แบล็คเบงกอลแท้ และแพะลูกผสม ทั้งเพศผู้และเพศเมียรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๒๒ ตัว เพื่อนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร ช่วยให้มีรายได้ที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เวลา ๐๙.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังโรงบรรจุผักปลอดภัยชุมชนบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทอดพระเนตรการดำเนินงาน
โรงคัดและบรรจุผักปลอดภัยของชุมชน ซึ่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา
และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๘
เพื่อส่งเสริมการปลูกผักพื้นบ้าน สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกผักให้ได้มาตรฐาน GAP อาทิ คะน้าเห็ดหอม

/เวลา ๑๐.๕๐ น….

– ๒ –

กะหล่ำปลี ผักบุ้ง ข้าวโพดอ่อน และกวางตุ้ง โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปส่งเสริม ควบคุมคุณภาพตลอดการเพาะปลูก
จากนั้นจึงรับซื้อผักจากสมาชิก บรรจุและส่งไปจำหน่ายที่ร้านจันกะผัก ห้างสรรพสินค้าภายในจังหวัด
รวมถึงห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผักสด สะอาด และปลอดภัย
สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค
เวลา ๑๐.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน หนองโคม ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย น้อมเกล้า
น้อมกระหม่อมถวาย เพื่อให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ปลูกพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน
เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๐ ปลูกพืชผลิตเมล็ดพันธ์ ๕ ชนิด ได้แก่ คะน้า พริกขี้หนูปู่เมธ
ฟักทอง คราม และถั่วอัลฟัลฟ่า รวมถึงพืชสมุนไพรเพื่อขับไล่แมลง ในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถารเยี่ยมสมาชิก
โครงการปลูกผักปลอดภัย ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
เวลา ๑๖.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายวรชัย พิมพ์เจริญ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถเกี่ยวนวดข้าว “พรกินรี”
เพื่อพระราชทานแก่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ในโครงการ ฯ ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาสำรองพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มอีกแห่งหนึ่ง
คือ “โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ หรือยามที่ประเทศชาติอยู่ในภาวะคับขัน ผลการดำเนินงานของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ประกอบด้วย ๓ ชุมชน คือ บ้านสันบุญเรือง บ้านสันหลวงใต้
และบ้านร้อง โอกาสนี้ทรงซักถามถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ พร้อมกันนี้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ไก่กระดูกดำ และพันธุ์ปลาแก่สมาชิก เพื่อนำไปปลูกและเลี้ยงสำหรับบริโภคในครัวเรือน
เวลา ๑๗.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงติดตามความก้าวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ซึ่งเป็นโรงงานต้นแบบในการผลิตชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มีขั้นตอนการผลิตเข้าใจง่าย ถูกสุขลักษณะอนามัย
และรักษาสิ่งแวดล้อม ในปี ๒๕๖๐ ได้ส่งเสริมการปลูกพืชน้ำมัน อาทิ งาม้อน และไนเจอร์ แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และศูนย์ ฯ รับซื้อเพื่อนำมาผลิตน้ำมัน นอกจากนี้คณะนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ยังได้ดำเนินการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าเปลือกชาน้ำมันในรูปแบบของถ่านคาร์บอน งานวิจัยสารสกัดสีธรรมชาติจากเปลือกผลชาน้ำมัน ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงเส้นผมจากน้ำมันเมล็ดชา เป็นต้น ในการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จังหวัดเชียงราย ยังมีภารกิจหลักในการช่วยอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่ป่า โดยการปลูกต้นชาน้ำมัน ถือเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างคนกับป่าอย่างแท้จริง สมควรแก่เวลา
จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย