วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๖ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ที่ดินราชพัสดุ ขก. ๒๙๕ (บางส่วน) และทรงเปิด “ห้องสมุด
พร้อมปัญญา” ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๓.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิด “อาคารศรีโคตรบูรณ์” ณ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปทำงาน ย่อมมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงวิธีการทำงาน ให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณา
เบื้องต้น ไม่ว่าจะทำงานใด ต้องมีการวางแผนงานอย่างรอบคอบก่อน เพื่อให้งานมีระบบระเบียบ
และมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ต่อจากนั้น ก็ลงมือปฏิบัติให้ถูกตรงตามแผนงาน ถูกต้องตามหลักวิชา
และตามเหตุตามผล หากเป็นงานที่ร่วมกันปฏิบัติหลายคนหลายฝ่าย แต่ละคน แต่ละฝ่ายก็ต้องรับผิดชอบงาน
ในส่วนของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และร่วมมือประสานงานกันโดยมุ่งประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุด ข้อสำคัญ จะต้องติดตามผลการปฏิบัติงานทุกระยะ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
และปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นได้ จึงขอให้บัณฑิตทุกคนเอาใจใส่ฝึกฝนตนเอง ให้ทำงานตามวิธีการดังที่กล่าวได้อย่างคล่องแคล่วชำนิชำนาญ จะได้สามารถปฏิบัติงานทุกอย่างให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร