วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า การปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประเภทใดก็ตาม ต้องใช้วิชาความรู้เป็นหลัก แต่นอกจากความรู้
ทางวิชาการแล้ว ความรู้ตัว หรือที่ท่านเรียกว่า สติ ก็มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นเครื่องป้องกัน
ความผิดพลาดในการทำงานได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ หากจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น สติจะช่วยให้บุคคล
สังเกตทราบได้อย่างทันท่วงที ด้วยใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหว จนเกิดปัญญาที่จะพิจารณาความผิดพลาดนั้น
ตามเป็นจริง แล้วนำความรู้มาใช้ปฏิบัติแก้ไขได้อย่างถูกตรง บัณฑิตทั้งหลายมีความรู้พร้อมสำหรับการทำงานอยู่แล้ว จึงควรจะได้พิจารณาให้เห็นความสำคัญของสติ แล้วตั้งใจฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติทุกเมื่อ
เวลา ๑๗.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ ๑๖ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จออก ณ พระตำหนัก ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร นำ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นายแพทย์วิวรรธน์ ชินพิลาศ และคณะ เฝ้า ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์
– นางศุภรัตน์ ธรรมสุริยะ และคณะ เฝ้า ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์
เวลา ๑๗.๔๖ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน
และทรงยกยอดพระเจดีย์พระนิโรธรรม ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
เวลา ๑๔.๐๗ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพสอง อำเภอสอง และหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

/ในวันเดียวกันนี้ …

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่
ณ หอประชุมโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่