วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียน
ในโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ เขตบางบอน
และโรงเรียนบำรุงวิวรรณวิทยา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำ ข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยอง เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดระยอง เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นางต้องจิตร หล่อวินิจนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป จำกัด
นำ นักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สหรัฐอเมริกา เฝ้า รับประทานทุนโครงการ แลกเปลี่ยนเยาวชน ฯ
ในโอกาสนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ โออีจีและนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ
นำ คุณหญิงอรศรี วังวิวัตน์ และครอบครัว เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ฯ
เฝ้า รับประทานเงินจำนวนดังกล่าวด้วย
– นางวารุณวรรณ ตั้งสุวรรณ ประธานชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม นำ คณะกรรมการ
ชมรมคู่สมรสตุลาการศาลยุติธรรม เฝ้า ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมงานวันศาลยุติธรรม
ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และเพื่อทรงใช้สอย
ตามพระอัธยาศัย
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยัง
ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งพื้นที่นี้เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ติดชายแดนสาธารณรัฐ
เมียนมา มีประชากร ๔๐ ครัวเรือน เชื้อสายกะเหรี่ยง ใช้ภาษากะเหรี่ยงเป็นหลักในการสื่อสาร และใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาราชการ เดิมชื่อ “ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปางสนุก” และเมื่อปี ๒๕๕๘ กองกำกับการ

/ตำรวจตระเวนชายแดน …..

– ๒ –
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ ร่วมกับส่วนราชการ และชุมชน จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน ฯ ปัจจุบันมีนักเรียน ๑๐๒ คน ในการนี้ ทรงเปิด “อาคารท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค”
ซึ่งร้านจิตรลดา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำหรับใช้ในการเรียน
การสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ แล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และมีการพัฒนาครูตำรวจ
ตระเวนชายแดน ให้ไปอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ เพื่อนำความรู้มาสอนนักเรียน เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และด้านการส่งเสริมอาชีพ มีการสอนให้นำผลผลิตที่ได้มาแปรรูป รวมถึงงานช่างปูน และช่างไม้
ทั้งนี้ พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทาน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ พิจารณาแก้ไขปัญหาด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมซ่อมแซมระบบประปาภูเขา
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี
ต่อจากนั้น เวลา ๑๕.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โดยโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนสุนทรเวชเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๒๒๔ คน เป็นชาวไทยภูเขา
เผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งพบว่าเด็กเล็กมีปัญหาการใช้ภาษาไทย โดยจะเน้นสอนภาษาไทยมากขึ้น ทั้งการพูด อ่าน เขียน
ส่งผลให้การเรียนดีขึ้น ถือเป็นความสำเร็จของโรงเรียนที่ทุ่มเทเอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มารักษาผู้เจ็บป่วย ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนัง ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดนในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อนักเรียนและราษฎรที่อาศัยอยู่
ในถิ่นทุรกันดาร โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์ พระราชทานเข้ามาตรวจรักษานักเรียนและราษฎร เนื่องจากไม่มีสถานีอนามัยหรือสถานพยาบาล ซึ่งราษฎร
ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ