วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๘.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “คิดถึง…สมเด็จย่า” ครั้งที่ ๒๐ หัวข้อ “ปลูกป่า สร้างคน
วีถีพอเพียง” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จออก ณ ห้องประชุม ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๕๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “ซิกตี้โฟร์ท ไวดับยูซีเอ ดิปโพลเมติก แชริตี้ บาซาร์ ๒๐๑๗” (64th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2017) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร