วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิงนราวดี
ชัยเฉนียน ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ นำ
ผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ ฯ
และรับพระราชทานของที่ระลึก โล่ และเข็มอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”
ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการ “จินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช”
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
ถ้วยรางวัลด้วย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระราโชวาท ความว่า เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า สถาบันการพลศึกษาได้พัฒนากิจการทุก ๆ ด้าน
ให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์
การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันแห่งนี้ จึงควรตั้งความมุ่งหมายไว้ให้แน่วแน่ ที่จะออกไปประกอบสัมมาอาชีพให้ประสบความสำเร็จ
เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและส่วนรวม ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจาก
ความรู้ความสามารถของตนแล้ว ยังต้องอาศัยปัจจัยอีกหลายประการ ที่สำคัญคือการประสานความร่วมมือกัน
ของทุกคนทุกฝ่าย จึงจำเป็นที่แต่ละคนจะต้องรู้หน้าที่ของตนและรู้จักหน้าที่ของผู้อื่น เพื่อจะได้ทำงานให้ประสาน ส่งเสริมกันได้ถูกต้อง ในขณะเดียวกัน ก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักนับถือผู้อื่น เห็นความ
สำคัญของผู้อื่นไม่ยกตนข่มท่าน ทั้งจะต้องมีกิริยาที่สุภาพ วาจาที่อ่อนหวาน และจิตใจที่อ่อนโยน
อันจะช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ทำให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นสอดคล้อง
หากทำได้ดังนี้ บัณฑิตย่อมประสบความสำเร็จและมีความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงาน สามารถรับภาระ
หน้าที่อันสำคัญในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของคนในชาติ เพื่อให้บ้านเมือง
ของเรามีพลเมืองที่สุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน
ได้อย่างแท้จริง.
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๘ น. สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสถาบัน “เยาววิทย์ โปร – เวเคชั่นแนล
อะคาเดมีส์” (Yaowawit Pro – Vocational Academies) ณ โรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

/ซึ่งเป็น “ศูนย์เตรียม …..
– ๒ –

ซึ่งเป็น “ศูนย์เตรียมอาชีวศึกษา” แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับ เตรียมอาชีวศึกษา โดยมีแนวคิดในการรวมภาคธุรกิจกับความเป็นมืออาชีพด้านการศึกษามาบูรณาการร่วมกัน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักเรียน ด้วยประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง โอกาสนี้ ทอดพระเนตร
การเรียนการสอนวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “หลักสูตรการเตรียมอาชีวศึกษาด้านการ บริการและที่พัก” โดยจะศึกษาภาคทฤษฎีทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย การทำอาหาร การทำงานแม่บ้าน พนักงานต้อนรับ และงานบริการห้องอาหาร รวมถึงฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริง จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การเรียน ๒ ภาษา ระดับชั้นอนุบาล ทำให้นักเรียนมีทักษะ ด้านภาษาอังกฤษดี และการเรียนการสอนหลักสูตรแอโรสมิธ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมอง ผ่านกระบวนการฝึกคิดแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๑.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสถานีกาชาดที่ ๑๔ พังงา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทางฝั่งอันดามันจำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
และสตูล หากเกิดภัยพิบัติขึ้นพร้อมกันหลายจังหวัด จะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ครอบคลุม และทันเวลา โอกาสนี้ ทอดพระเนตรคลังสัมภาระเพื่อการบรรเทาทุกข์ ได้แก่ เครื่องอุปโภค บริโภค
ระบบสารสนเทศการเงิน สภากาชาดไทย ระบบประชุมทางไกล และนิทรรศการผลงานของสถานีกาชาด ที่ ๑๔ พังงา เฉลิมพระเกียรติ ฯ ในภารกิจ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการภัยพิบัติ ด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ กรุงเทพมหานคร