วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี นำ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่เดินทางมาเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ และโครงการอบรมและศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ในโอกาสนี้ วิทยากรและผู้ดำเนินงานจัดการอบรมและศึกษาดูงานดังกล่าว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(อาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารหอผู้ป่วยใน) กับทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมของโรงพยาบาลพนมสารคาม ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา