วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๐.๕๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระบรมศพ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
และเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ขณะนั้น ชาวพนักงานประโคมมโหระทึก สังข์ แตรฝรั่ง
แตรงอน ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร
ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ พระสงฆ์ ๓๐ รูป ถวายพรพระ จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะ สำรับภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปตามลำดับ พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว
ทรงทอดผ้าไตร ๓๐ ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก
ถวายพระพรลา ต่อจากนั้น ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่โต๊ะ
ข้างธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
ที่หน้าพระโกศพระบรมศพสำหรับพระบรมศพทรงธรรม ทรงศีล พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร ถวายศีล
และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสวดธรรมคาถา
พระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตร
ถวายพระเทศน์และพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เที่ยวแรก ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ พร้อมแล้วสวดมาติกา จบแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์
จนครบ ๘๙ รูป เสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมศพ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมุขหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุก
ที่หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรม แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับ

/ เวลา ๐๗.๐๘ น…..

– ๒ –

เวลา ๐๗.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ
และเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ แก่ผู้บำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย
และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
และสิ่งของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน
การประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน)
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๑๖ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการ
แทนพระองค์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์
โดยที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาทไว้แล้ว
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๖๗
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้มีการประชุมเพื่อรับทราบการแต่งตั้งพระรัชทายาท
และให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในนามของปวงชนชาวไทยกราบบังคมทูลอัญเชิญพระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓
โอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้น
ทรงราชย์ เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อประโยชน์
ของประชาชนชาวไทย จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับราบ ณ พระสุจหนี่ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงกราบ
ถวายบังคม และทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ทรงกราบราบ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถารกับคณะผู้เข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาท
การนี้ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร