วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๑๖.๒๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการ
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพระอุโบสถ
ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร
ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์
แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งถวายสักการะพระรูป
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตรที่อาสน์สงฆ์ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ พระสงฆ์ที่สดับปกรณ์และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐิน เสร็จ กลับมานั่ง
ยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ
เวลา ๑๗.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพระมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทรงกราบ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสรรเพชญ์ประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรมแล้ว พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐิน เสร็จ กลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บริจาคเงินสมทบทุนกองทุนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก เสร็จแล้ว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๐๘.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “คอมมาร์ต เวิร์ก ๒๐๑๘” ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

/เวลา…..
– ๒ –

เวลา ๑๔.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมเกียรติ
ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ และประธานกรรมการคัดเลือกผู้ที่เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และคณะ นำ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๐๓ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทอดพระเนตรงานแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางคอลเลคชั่นใหม่
“ชิเซโด้ เอ็กซ์ สิริวัณณวรี พริ้นเซส ฮานายากะ คอลเลคชั่น” (SHISEDO X SIRIVANNAVARI “Princess Hanayaka Collection”) ณ โรงแรมเดอะสยาม กรุงเทพ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือน
เนการาบรูไนดารุสซาลาม ถึงท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง