วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน
ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เวลา ๑๘.๒๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายเชวง ชูศิริ เลขาธิการประธานศาลฎีกา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส นำ
คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑ นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และ
คณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานราษฎร์ร่วมรัฐ สืบสาน
ศิลป์ไทย เพื่อธำรงวัฒนธรรมไทยในโครงการ “นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้น ในวันศุกร์” สมทบทุนโรงเรียนพระดาบส
๒ นายอธิป ราซิค มัสกาตี ผู้จัดการบริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด และคณะ เฝ้า
ทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “เฮาส์ ออฟ มัสกาตี”
(House of Maskati) สมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
๓. นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการชมรมพีเอสบี กอล์ฟ คลับ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในโครงการ “สานต่อที่พ่อทำ” สมทบทุนโรงเรียน
พระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ
คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้สนับสนุนการจัด
รายการพิเศษวันสายใจไทย “สืบสิ่งพ่อสร้าง สานต่อพ่อสอน” เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในรายการ ฯ สมทบทุนมูลนิธิสายใจ
ไทย ฯ พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดภาพและแผ่นดีวีดีการจัดงานดังกล่าว
๒. นางสาวศิริรัตน์ กิจพ่อค้า ประธานกรรมการ บริษัท มานา เนเจอร์ อินโนเวชั่น
จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท ฯ ร่วมกันบริจาคประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ
/ – นายพรชัย …

– ๒ –

– นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ ว่าที่ร้อยโท จตุพล จินดาพล และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
– พลโท ยุทธนา หาระบุตร ประธานมูลนิธิตามรอยเท้าพ่อ นำ นายไมเคิล จาง ประธานบริษัท ดี.พลัส (ประเทศจีน) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ประธานมูลนิธิครูพา ไชยเดช นำ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ ฯ
และนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
จากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งจตุรมิตร สี่ทิศ เพื่อมูลนิธิครูพา ฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี นำ ศิลปินจีวันแบนด์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “พลานุภาพแห่งความรักของพระเจ้าแผ่นดินไทย” สมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “ไอพีเอ คองเกรส ๒๐๑๕”
(IPA Congress 2015) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำ คณะ
ผู้ดำเนินงานการประกวดโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมผู้ชนะเลิศการจัดทำโครงการ ฯ เฝ้าทูลละออง
พระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นนทบุรี และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เฝ้าทูล
ละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายบัณฑิต อ่าวสถาพร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำ คณะกรรมการ
สมาคม ฯ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวนรวม ๑๗ คน เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันแรลลีการกุศล สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. นายพรชัย เวชากร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามบริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด สมทบทุนมูลนิธิ สายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓. นางสาวสุกัญญา เจริญลาภวิชโย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
/ ๔. นายสุวิทย์ …

– ๓ –

๔. นายสุวิทย์ สุทธิแป้น ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางกุลวดี ศิริภัทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร นำ คณะผู้ปกครองและคณาจารย์โรงเรียนบางกอกพัฒนา เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมการกุศลของโรงเรียน ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวนฎาประไพ สุจริตกุล บรรณาธิการจัดทำหนังสือ “เราจะบำรุงตระกูลวงศ์ ให้เจริญ” และรองประธานโครงการจัดทำหนังสือ “อินทรศักดิศจีราชินยานุสรณ์” นำ นายปกรณ์พัฒน์ เนื่องจำนงค์
และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคในการ
จัดงานอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตาม
พระราชอัธยาศัย
– นางอรณัฎฐ์ นครศรี ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการโครงการวัด บ้าน โรงเรียน วัดน้อยใน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวสุจิตรา อนุโรจน์วาณิชย์ และนายอจล ปฏิรูปานนท์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.๓ ก เลขที่ ๓๐ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
– นางสาวอัจฉราภรณ์ เรืองจุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นำ คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการออกแบบทดสอบ
การแข่งขัน ฯ และนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ประเภทบุคคล และประเภททีม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ คณะผู้จัดงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวด ฯ
เวลา ๑๒.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคารเรียน “โรงเรียน
สิริเบญญาลัย” อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศ
ไทย ๔.๐ (Universities, the driver of Thailand 4.0) เนื่องในโอกาสครบ ๔๕ ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
/ ในวันเดียวกันนี้ …

– ๔ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
และอาสาสมัครรักษาดินแดน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา ณ สถานีตำรวจภูธรอำเภอจะแนะ สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส สถานีตำรวจภูธรอำเภอบันนังสตา และสถานีตำรวจภูธร
อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา