วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๖.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เพื่อทรง
เป็นประธานพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต และทรงเปิดวัดไทยลุมพินี
เวลา ๑๖.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๓๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล
ถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเกาหลี
ณ อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลี ค่ายนวมินทราชินี กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เวลา ๐๙.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องมนตรี ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ วัดหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ชลประทานที่ ๑๒ และวัดโพธิ์งาม อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท