วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๔.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ภายใต้แนวคิด “การสร้างความร่วมมือปัจจัยสู่ความสำเร็จของการพัฒนาวัคซีนและการสร้างความร่วมมือปัจจัยสู่ความสำเร็จของการพัฒนาวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๕๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงร่วมบันทึกวีดิทัศน์อาศิรพาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๒๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนไทยในต่างแดน ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนาม ณ อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนาม กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์ ประจำปี ๒๕๖๐ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติกับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงาน และโครงการที่ทำคุณประโยชน์ต่อบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือสังคม และมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร – ธิดาพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษา
ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร