วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ โรงแรม
แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๒๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของประเทศ เพราะจะต้องเป็น
กำลังสำคัญ ในการสร้างสรรค์จรรโลงความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมือง ภารกิจดังกล่าว นับว่าเป็น
งานที่หนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นมากและซับซ้อน ส่งผลกระทบทั้งต่อบุคคล สังคมส่วนรวม และประเทศชาติ บัณฑิตทุกคน
จึงต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่อันหนักนั้นให้สำเร็จผล โดยประกอบอาชีพการงาน
ด้วยความขยันหมั่นเพียรและซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ เพื่อจะได้นำความรู้มาใช้เป็นปัจจัยในการปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ สำคัญที่สุด ขอให้ทุกคน
น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มายึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและการทำงาน แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระวโรกาสให้ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้า ถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า และเทศบาลตำบลเกาะขนุน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา