วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ฯ ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงหล่อ “พระพุทธนาคนินนาท วรราชาทินัดดามาตุ สัฏฐิวรรษมงคล” พระพุทธรูป ประจำวันประสูติ เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร