วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๙.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดนิทรรศการพุทธปฏิมาวิจักษณ์จากภารตะสู่สุวรรณภูมิ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ นา นักวิจัยที่จะเดินทางไปศึกษาวิจัยที่บริเวณทวีปแอนตาร์กติก เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสนี้ นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
เน็ตเบย์ จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโครงการวิจัย ขั้วโลกเหนือ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ ฯ
เวลา ๑๒.๓๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา” และ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบรมราชินีนาถ” ณ โรงพยาบาลนารายณ์มหาราช อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เวลา ๑๗.๔๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ และทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมพระพุทธนิโครธรรมรัตนสวลีมงคล (พระทันใจโลกนาถ) กับทรงเป็นประธานถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดท่าวังไทร อาเภอน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จากนั้น เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น เสร็จแล้ว เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ต่อจากนั้น เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอาเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองเหมืองผาแดง บริษัท ผาแดง อินดัสตรี จากัด (มหาชน) อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังโรงเรียนสรรพวิทยาคม อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ซึ่งโรงเรียน ฯ ร่วมกับผู้ปกครอง นักเรียน ศิษย์เก่า และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี ของโรงเรียน ฯ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องสมุด ส่วนชั้นบนเป็นหอประชุม โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา /ขนาดใหญ่…
– ๒ –
ขนาดใหญ่พิเศษ ประจาอาเภอ สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๔๕๘ ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ มีนักเรียน ๒,๗๓๓ คน ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการ อาทิ นิทรรศการหนังสือเล่มเล็ก ซึ่งให้นักเรียนจัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงงานวิทยาศาสตร์ “พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน และพฤกษเคมี” เป็นการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการร่วมกับวิทยาศาสตร์ โดยนาพืชพื้นบ้านมาสกัดหาสารที่มีคุณสมบัติ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งพบว่ามะข่วงเป็นพืชที่มีสารชนิดดังกล่าวจึงนาความรู้ไปต่อยอดพัฒนาทาเป็นสบู่เหลว
ล้างมือ การทาภาพประดับอัญมณี เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นการฝึกทักษะอาชีพ โดยนาเอา เศษอัญมณีที่เหลือจากการเจียระไน มาเพิ่มมูลค่าทาเป็นภาพประดับอัญมณีลวดลายต่าง ๆ โปรแกรม การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ