วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๔๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดโครงการ “สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี ๒๕๖๑” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๑ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปทรงหล่อ “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต”
ที่จะเชิญไปประดิษฐานที่วิหาร วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร