วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๖.๔๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” ณ สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูล ถวายรายงานความเป็นมาของการจัดสร้างสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” เสร็จแล้ว กราบบังคมทูลเบิก นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเบิกผู้มีอุปการคุณ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูก ต้นรวงผึ้ง เพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นสิริมงคล ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจักรยานตามเส้นทาง สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรร้านโกลเด้น เพลซ สาขาเจริญสุขมงคลจิต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสนามลู่ปั่นจักรยานแห่งนี้ว่า “เจริญสุขมงคลจิต” และพระราชทานชื่อภาษาอังกฤษว่า “HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE” เป็นสนามลู่ปั่นจักรยานมาตรฐาน โดยลู่ปั่นประกอบด้วยลู่ปั่นจักรยานหลักสีฟ้าสำหรับนักปั่นทั่วไป และสีม่วงสำหรับนักปั่นที่มีประสบการณ์ระดับมาตรฐานโลกระยะทาง ๒๓.๕ กิโลเมตร และลู่ปั่นจักรยาน ระยะสั้น ระยะทาง ๑.๖ กิโลเมตร มีลู่วิ่งมาตรฐานระดับโลกคู่ขนานกับลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น ๑.๖ กิโลเมตร และลู่ปั่นจักรยานสำหรับเด็ก นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประกอบด้วยลานจอดรถยนต์ สะพานเชื่อมลานจอดรถยนต์ ศูนย์พยาบาลฉุกเฉิน ร้านจำหน่ายและให้เช่าจักรยาน ร้านอุปกรณ์จักรยาน
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อรองรับความต้องการของนักปั่นและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง
/สนาม…

– ๒ –

สนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งนี้ สนามลู่ปั่นจักรยาน ฯ จะได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักปั่น และประชาชนทั่วไปได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนาน และยังมีสุขภาพที่แข็งแรง สมดังชื่อสนามลู่ปั่นจักรยาน “เจริญสุขมงคลจิต” (HAPPY AND HEALTHY BIKE LANE) ซึ่งนักปั่นและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการของสนามลู่ปั่นจักรยาน ฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
เวลา ๐๖.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๓๑ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนิน เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงงานของบริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรม ๓๐๔ อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร