วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๕
เวลา ๑๑.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๕
เวลา ๑๓.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสรรชัย เทียมทวีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) นำ พระครูพิจิตรสรคุณ (ภัทรดิฐ สิงหเสนี) ที่ปรึกษาพิเศษโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) พร้อมคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท
ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) พร้อมถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมเด็จวัดบึงพระยาสุเรนทร์ (พระประจำตระกูลสิงหเสนี)
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พรชัย มาตังคสมบัติ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ “เดอะ ปริ้นเซส มหาจักรีสิรินธร คัพ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ ๒๐๑๗” (The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายเนียว คีน บูน ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานี พัทยา นำ ผู้แทนพนักงานของบริษัท
ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยพนักงานโรงแรมในเครือดุสิตธานี และโรงแรมในเครือดุสิตปริ้นเซส
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
/- นางสาวกิ่งเพชร…..

-๒-

– นางสาวกิ่งเพชร บุญยงค์ ประธานชมรมวิทยากรสปาแห่งทวีปยุโรป และประธานจัดงาน
“ไทย เฟสติวัล ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๐๑๗” (The 4th Thai Festival 2017) นำ คณะกรรมการชมรม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดร้านสปาและ
ร้านนวดแผนไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิ
ชัยพัฒนา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วม
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันท
มหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์
เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ นายปัญญา แซ่ลิ้ม ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๔๘ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพันธุศาสตร์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ (Animal Breeding and Genetics) ณ มหาวิทยาลัย
วาเกนนิงเกน (Wagenningen University) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
เวลา ๑๖.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรม ฯ ระหว่างวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ในโอกาสนี้ วิทยากรและผู้จัดการฝึกอบรม ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละออง
พระบาทด้วย
เวลา ๑๗.๔๑ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปประทานโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๔๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร