วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๔.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ฯ นำ ผู้ที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และผู้ที่ได้รับรางวัลผลงาน สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
เวลา ๑๔.๔๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเดชา ภู่ลออ นำ เกษตรกร กลุ่มพัฒนาไม้ผล อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายมะม่วง น้ำดอกไม้สีทอง มะยงชิดไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร
เวลา ๑๕.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่ เดินทางมาประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ในโอกาสนี้ วิทยากร และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรมดังกล่าว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๖.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๓
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๒๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไป ทรงเปิดงานมอบรางวัลโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ และการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กของสำนักงานอัยการสูงสุด ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี