วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๑.๕๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “เดอะมอลล์ พฤกษาสยาม” ครั้งที่ ๑๘ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ ณ ศาลาการเปรียญวัดลาย และ
ศาลาการเปรียญวัดหนองกก อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปพระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยใน ๑๑ อำเภอ ของจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน ฯ มีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสำรองพันธุ์ข้าวหอมมะลิ
ให้มีคงไว้ในกรณีที่ประเทศมีภาวะฉุกเฉินหรือประสบภัยที่ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิประสบปัญหา เมื่อปี
๒๕๕๕ มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสำรองไว้
เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัย และในปี ๒๕๕๖ มูลนิธิ ฯ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์
เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ขึ้น เพื่อผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน โดยจะผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ โดยเฉพาะ
ปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ ฯ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ
ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” อำเภอศีขรภูมิ
ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ ฯ ที่มีพระราชประสงค์จะให้ตำบลระแงง มีพื้นที่สำหรับปลูกผลไม้ไว้รับประทาน และเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับราษฎร เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเสื่อกก ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สนองพระราชดำริ
พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย พร้อมกันนี้ทรงติดตามการดำเนินงานของ
กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง ในการนี้
ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิลจิตรลดาพระราชทาน ลงในสระน้ำสาธารณะ เพื่อขยายพันธุ์และเป็นอาหารให้ราษฎร
ในตำบลระแงงต่อไป ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานโดยชุมชน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำบลระแงง เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ฯ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่กลุ่มผู้ผลิตไก่พื้นเมืองและเป็ดไก่พระราชทานโดยชุมชน บ้านขอนแก่น ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ และทรงติดตามการดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อสำรองไว้สำหรับพระราชทานราษฎรที่มีความเดือดร้อนต่อไป ในการนี้ ทอดพระเนตรเป็ดไข่พระราชทาน
และแปลงทดสอบพันธุ์ข้าว พร้อมทรงเยี่ยมสมาชิก ในโอกาสนี้ พระราชทานหญ้าแก่กระบือพระราชทานจากโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว ด้วย

/ในช่วงบ่าย…..

– ๒ –

ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรง
ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันมีสมาชิก ๖๒ คน ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ราษฎร
ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท และมีพระราชปฏิสันถาร ต่อจากนั้น ทรงปลูกต้นมะม่วงมหาชนก จากโครงการผลิตกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานบ้านชวดบัว จังหวัดนครนายก และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จจำนวนมาก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช
จักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ทรงติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ที่มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และหน่วยงานต่าง ๆ สนองพระราชดำริเข้าไปช่วยส่งเสริมและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของราษฎร ในโอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอม
มะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านกันโจรง อำเภอจอมพระ จำนวน ๒๔ คน ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ผ่านเกณฑ์ทั้งกลุ่ม พร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร ๔ หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตร
ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติของบ้านกุง บ้านโคกไทรงาม และบ้านโคกไทร ที่ส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ หลังจากว่างเว้นการทำนา เพื่อนำไปจำหน่ายในงานต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้นำผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง
ไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร