วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกย์ และด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้น ทรงถวายพุ่มเทียน ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน และทรงจุด
ธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา
ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์
ทรงจุดเทียนชนวนพระราชทานแก่ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสสำหรับนำไป
จุดเทียนพรรษาตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปถวายพุ่มเทียน
แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ
และพระราชาคณะ จำนวน ๓๐ รูป เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประเคนพุ่มเทียน เที่ยวที่ ๒ จำนวน ๓๐ รูป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงประเคนพุ่มเทียน เที่ยวที่ ๓ จำนวน ๓๐ รูป และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพุ่มเทียนถวายแด่พระสงฆ์
ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ ทรงรับการถวายความเคารพของ
ผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับ ดังนี้
– นายเพเทอร์ พรือเกิล (Mr. Peter PrÜgel) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางลูซีอา คอสทันทีนี พรือเกิล (Mrs. Lucia Costantini PrÜgel)
ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

/- นายรอแบร์ ….

– ๒ –

– นายรอแบร์ เลาแอร์ (Mr. Robert Lauer) เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่
– พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
เวลา ๑๘.๔๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ และประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากดอกผลของกองทุนมูลนิธิ ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๐๗.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับนิสิตและบุคลากรคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญ
พระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม