วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐
ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
เวลา ๑๓.๒๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยพืช หมู่บ้านห้วยลึก ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สร้างขึ้นเพื่อขยายพื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์ของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิจัย โดยนำเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรสมัยใหม่มาค้นคว้าปรับปรุง และพัฒนาพันธุ์พืชตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ -รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ พระราชทานใบรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบเกษตรดี
ที่เหมาะสม หรือ GAP ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกสตรอว์เบอร์รีของ “กลุ่มเกษตรกรทำสวนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากบ้านปางควาย และบ้านหนองเต่า จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอนุสิทธิบัตรกรรมวิธีกระบวนการผลิตมะเขือเทศผง ซึ่งได้พระราชทานอนุสิทธิบัตร ฯ แก่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อนำไปใช้ในงานของบริษัท ฯ ทรงเปิดโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และโรงปฏิบัติการวิจัยพืชทอดพระเนตรภายในโรงเก็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งออกแบบภายใต้แนวคิด “โรงงานสีเขียว สีเดียวกับชุมชน” ที่ใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับการบริหารจัดการทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายในมีห้องต่าง ๆ อาทิ พื้นที่เก็บผลิตภัณฑ์, สถานที่ขนถ่ายสินค้า, ห้องเย็น, ห้องเก็บบ๊วยดอง และโรงรับรอง เพื่อรองรับการขยายขององค์กรในอนาคต และเป็นสถานที่รองรับประชาชนที่สนใจเรียนรู้ศาสตร์แห่งพระราชากับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช ณ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงปฏิบัติการวิจัยพืช ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานส่งเสริม
การปลูกสตรอว์เบอร์รีในพื้นที่ ปัจจุบันมีเกษตรกรในลุ่มน้ำแม่งอน สนใจปลูกสตรอว์เบอร์รี และส่งผลสด

/เข้าโรงงานหลวง …

– ๒ –

เข้าโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมากขึ้น สำหรับโรงปฏิบัติการวิจัยพืช ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริ ฯ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ฯ, หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งวิจัยปรับปรุง พัฒนาพืชท้องถิ่น และสายพันธุ์จากต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ มีภูมิต้านทานโรคและแมลง เน้นผลิต
ต้นพันธุ์พืชที่ปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ให้ได้ต้นพันธุ์คุณภาพดี ควบคู่ไปกับการปรับปรุงพันธุ์พืชการคัดเลือกพันธุ์ โดยใช้เทคนิคอณูชีววิทยาที่เป็นการลดต้นทุนด้านการเพาะปลูกแก่เกษตรกร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสตรอว์เบอร์รี เพื่อขยายต้นพันธุ์ที่ปลอดโรคในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการผลิตพืช ในระบบอินทรีย์แบบครบวงจร
ตั้งแต่การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้เป็นปัจจัยการผลิต ช่วยลดต้นทุนใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน