วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ ๓๒ และทอดพระเนตรนิทรรศการดังกล่าว ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีปล่อยขบวนคาราวาน
หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้เข้ามามีส่วนร่วม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม อันจะก่อให้เกิดจิตสำนึกในการทำความดี เชิดชูคนดี สร้างสังคมที่ผู้คน
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยมีพระราโชบายให้เริ่มที่จุดเล็ก ๆ จากบ้าน ไปสู่ชุมชน
ไปเป็นระดับจังหวัด จนขยายครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งในช่วงนี้ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม
๒๕๖๐ ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ทั้งทหารและพลเรือน รวมทั้งหน่วยราชการอื่น ๆ และ
ประชาชนจิตอาสา จะเดินทางไปทำกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ด้วยการขุดลอกคูคลอง
เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม และทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
ชุมชน ตลอดจนทำกิจกรรมรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ในบริเวณที่มีการสัญจรไปมาคับคั่ง ทั้งนี้
ผู้มาลงทะเบียนเป็นประชาชนจิตอาสา จะได้รับพระราชทานหมวกแก๊ปพระราชทาน ผ้าพันคอประชาชน
จิตอาสาพระราชทาน และสมุดบันทึกความดีพระราชทาน สำหรับบันทึกความดีที่ได้กระทำทุกครั้งรวบรวม
ไว้เป็นเกียรติประวัติ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑ คู่ กับปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำ และเต่า
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๐๘ กลับจากการเยือนประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ถึงท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ