วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๐.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดย รถยนต์ พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์ และพระโอรส พระธิดาทุกพระองค์
ซึ่งสิ้นชีพิตักษัยแล้ว ณ ตำหนักปลายเนิน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณสี่แยกคอกวัว
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันนี้ เวลา ๑๕.๕๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า
ตามลำดับดังนี้
– พลตำรวจเอก อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิสายปัญญาสมาคม
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการจัดงานกาลาดินเนอร์ ๑๐๐ ปี ร้อยคุณค่า สายปัญญาสง่าฉวี
นำ คณะกรรมการจัดงานกาลาดินเนอร์ ๑๐๐ ปี ร้อยคุณค่า สายปัญญาสง่าฉวี เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการ
จัดงาน ฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
– ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ พร้อมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เฝ้า ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และฉลองพระองค์ครุย
– ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนา สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี นำ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและผู้อำนวยการ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ เฝ้า กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ ประจำปี ๒๕๕๙
ในโอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ ฯ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่
มูลนิธิ ฯ เฝ้า รับประทานเข็มมูลนิธิ ฯ
– เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ
นำ นางสาวพรเพ็ญ เดชวิไลศรี และครอบครัว เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก
ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสนี้
ประทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง เลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก
ในพระอุปถัมภ์ ฯ เฝ้า รับประทานเงินดังกล่าว และคณะผู้เข้าเฝ้า เฝ้า รับประทานเข็มกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก
ในพระอุปถัมภ์ ฯ ด้วย
– นางขนิษฐา บุญราช รองประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ
เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ ผู้แทนเยาวชนผู้ได้รับทุนของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ใน พระบรมราชินูปถัมภ์ ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชันษา ๕ รอบ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พร้อมด้วย
/คณะกรรมการ…..

-๒-

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้อุปถัมภ์
การจัดโครงการ ฯ เฝ้า รับประทานพร ในโอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และ
ผู้อุปถัมภ์การจัดโครงการ ฯ เฝ้า รับประทานของที่ระลึก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดโครงการค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง
ปีที่ ๘ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนาย