วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๘ ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพุนพิน อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก
ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล
๗ วัน พระราชทานศพ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๒ ณ ศาลาบัณณรศภาค
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร