วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า น่าพอใจอย่างมากที่ได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ปฏิบัติภารกิจทุกด้านด้วยดีตลอดมา ทั้งในด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาเทคโนโลยี และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข้อนี้ นับเป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้เห็นว่า คนเราย่อมมีภาระหน้าที่หลายอย่าง และจำเป็น
ต้องปฏิบัติทุกอย่างให้ครบถ้วนบริบูรณ์ บัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้ทราบชัดถึงการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
ดังนี้แล้ว จึงควรจะได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการประพฤติตนปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให้รู้หน้าที่ของตน
ทั้งหน้าที่ต่อตนเอง คือการสร้างตัวสร้างฐานะในทางที่ดีที่สุจริต และหน้าที่ต่อส่วนรวม คือการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้มั่นคงก้าวหน้า แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่
ให้งานทุกอย่างสำเร็จผลเป็นประโยชน์ เป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม
เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต
ครบ ๓๖ ครั้ง และครบ ๑๐๘ ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๕ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๖.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์กิตติคุณแสวง โพธิ์เงิน ม.ว.ม.,ป.ช.,ภ.ป.ร.๓ และศาสตราจารย์สุภรณ์ โพธิ์เงิน ม.ว.ม.,ป.ช. ณ เมรุวัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๑.๕๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน
“ภูพานราชนิเวศน์” ประจำปี ๒๕๖๑ และมอบถ้วยรางวัลพระราชาทานแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

/เวลา ๐๙.๓๐ น. …

– ๒ –

เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
ณ หอประชุมโรงเรียนสุวรรณคูหาทิทยาสรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา และหอประชุมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
เวลา ๐๗.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบ้องตี้ อำเภอไทรโยค หอประชุมโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย อำเภอทองผาภูมิ และหอประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เวลา ๐๙.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ตาก และหอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมบ้านร่มฟ้าไทย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย หอประชุมโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๓๐ อำเภอแม่อาย และพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน และหอประชุมที่ว่าการอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร