วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๕.๑๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๑๖ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลา ๐๙.๑๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก รองประธานกรรมการมูลนิธิ เทพรัตนเวชชานุกูล นำ พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล – คณะกรรมการร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านกระทรวงสาธารณสุข และคณะสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ และจากสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านกระทรวงอุตสาหกรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านชมรมอาสาสมัครอีสานเขียว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการร้านกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

/- พลโท…..

– ๒ –

– พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางปิ่นโตทอง สวนโสน และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางภากมล รัตนเสรี รองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางภรณี หิรัญรัศมี เจมส์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นายสรรพัชญ์ รัตคาม กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “พระคุณ ธ รักษา ประชาเป็นสุขศานต์”
เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา
– นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
และนางสาวัน ตัน ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินโด ปาล์มออยด์ แฟคทอรี จำกัด พร้อมคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร”
– นายชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย ผู้อำนวยการกลุ่มสถานศึกษาเซนต์จอห์น และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล
๕๐ ปี เซนต์จอห์น ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวกิ่งเพชร บุญยงค์ ประธานชมรมวิทยากรสปาแห่งทวีปยุโรป และประธานจัดงาน
“เดอะ เติร์ด ไทย เฟสติวัล ๒๐๑๖” (The 3rd Thai Festival 2016) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดร้านสปาและร้านนวดแผนไทย สมทบทุนมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ในโอกาสนี้ พระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ราชอาณาจักรสวีเดน ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นายทศพร บุตรศาสตร์ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายข้าวเปลือกหอมมะลิ เพื่อพระราชทานกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในโอกาสนี้
พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– รองศาสตราจารย์จินตนา สายทองคำ รักษาราชการแทน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดงานประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

/เวลา ๑๐.๐๓ น.…..

– ๓ –

เวลา ๑๐.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก นายกสภามหาวิทยาลัยสยาม นำ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสยาม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาการท่องเที่ยว
– นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นำ คณะกรรมการบริหารบริษัท ฯ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ
ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย
ประทานพระวโรกาสให้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร
ออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐