วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเยดดา มารี เค.
โรมูอัลเดซ (Mrs. Yedda Marie k. Romualdez) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ จังหวัดเลย์เต
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงรับโรงเรียนประถมศึกษามานายอน เมืองดากามี จังหวัดเลย์เต ไว้ในโครงการตามพระราชดำริ และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน เมื่อปี ๒๕๕๖
เวลา ๑๕.๑๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะเดโคพาจ ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๒.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากพระตำหนัก ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปทรงเยี่ยมนายวีรภาพ กันแก้ว คนต้นแบบ
โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวกำลังใจ
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จากนั้น เสด็จไปทรงเบิกพระเนตรพระพุทธรูปพระพุทธธรรมวิชัยมงคล และ
พระพุทธธรรมิศรมงคล และทรงประกอบพิธีเชิญพระพุทธอภัยนิรมิต พระประธานประจำลานปฏิบัติธรรมขึ้นประดิษฐานบนแท่น ณ สำนักปฏิบัติธรรมอรัญญะมุนี กับประทานดาวเทียมไทยคมเพื่อการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านป่าซางงาม อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปปิดโครงการค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ ๘ “น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ต้นกล้าของแผ่นดิน” ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
อนึ่ง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒
รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ณ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปิดให้บริการเป็นแห่งที่ ๙๗ ของประเทศ เพื่อสนองพระราชปณิธานให้ชุมชนมีแหล่งความรู้ที่พร้อมสมบูรณ์ ห้องสมุดแห่งนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อหางบประมาณก่อสร้างอาคารห้องสมุดขึ้น ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “ไวทยรัตน์” ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลชัยภูมิ
โดยเป็นแห่งที่ ๓๗ ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ณ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งหลวงพ่อ
สายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นองค์อุปถัมภ์ใน
/การก่อสร้าง…..

-๒-

การก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นอาคารผู้ป่วยใน และอาคารสงฆ์อาพาธ โดยเป็นอาคารสูง ๕ ชั้น แบ่งเป็น หออภิบาลผู้ป่วยหนัก หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม หอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรม หอพิเศษผู้ป่วยทั่วไป และหอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์อาพาธและพิเศษทั่วไป ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อปี ๒๕๕๘ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคาร พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดิษฐานด้านหน้าอาคาร ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ ๑ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ชั้นคลินิกโรงพยาบาลชัยภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชั้นปีที่ ๔ และ ๕ รวมทั้งนักเรียนที่สอบได้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เฝ้า ถวายเงินสมทบทุน
การกุศลสมเด็จพระเทพ ฯ และสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกุล เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการนำนวัตกรรมและเครื่องมือการแพทย์สมัยใหม่มาใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ ทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วยชายและหญิง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สมควรแก่เวลา
จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนภูเขียว เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร