วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนที่ประสบวาตภัย และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนบ้านกระอาน และตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านป่าโอน อำเภอเทพา และโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา