วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๘.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในพิธีสวดภาวนาอุทิศแก่ นายกวี อังศวานนท์ ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔
ณ โบสถ์พระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า ปัจจุบัน ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว การที่บัณฑิตจะปฏิบัติกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติได้
ในสภาวการณ์ดังกล่าว แต่ละคนจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญหลายประการ ประการแรก ต้องเป็นผู้กระตือรือร้นขวนขวายที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ทั้งต้องรู้จักเลือกสรรความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ให้เหมาะแก่งาน
และแก่สถานการณ์แวดล้อม เพื่อให้งานที่ทำนั้นบังเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ประการที่สอง ต้องเป็นผู้มีทักษะ
ในการสื่อสาร คือสามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดของตนให้แก่ผู้ร่วมงานได้อย่างถูกตรงและชัดเจน
จะได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประการต่อมา
ต้องเป็นผู้มีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารจะได้สามารถเลือกสรรเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้อง มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานและการพิจารณาตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ ประการสุดท้าย ต้องเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม มีความวิริยะอุตสาหะในการประกอบอาชีพการงาน
และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หากบัณฑิตทุกคนเร่งฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังที่กล่าว ไม่ว่าสังคม
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะสามารถนำพาบ้านเมืองให้พัฒนาก้าวหน้าไปสู่ความเจริญมั่นคง
อันแท้จริงได้อย่างแน่นอน