วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ ทรงยกฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดภูริทัตตถิราวาส อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดภูริทัตตถิราวาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้ว ทรงสรงพระบรมสารีริกธาตุ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุลงในพระกรัณฑ์ แล้วพระราชทานคืนแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานภายในพระมหาเจดีย์พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมฉัตรพระบรมสารีริกธาตุ
ทรงถือสายสูตรอัญเชิญฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระบรมสารีริกธาตุ ต่อจากนั้น เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทรงวางอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่แท่นหน้ารูปเหมือน ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปในพิธีเปลี่ยนผ้าไตรสรีรสังขารหลวงปู่สรวง ณ วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ